2 декември 2018
Възстановяването на Иван след трансплантацията продължава успешно, като няма сериозни усложнения до този момент. Дозата на имуносупресантите е значително намалена. Най-голямата опасност занапред остава високият риск от рецидив. Заради него Иван ще трябва да приема инхибитори за подтискане на FLT3 мутацията. Добрата новина в това отношение е, че тази седмица в САЩ е одобрен инхибиторът, който чакахме, таргетиращ точно FLT3 мутации. Лошата е, че цената на едро, обявена към този момент, е дори по-висока от очакваната.
December 2, 2018
Ivan’s recovery, following the stem cell transplant, continues successfully, with no serious complications to date. The amount of immunosuppressants has considerably been reduced. The biggest danger ahead stays the high risk of relapse. Because of it, Ivan will have to take inhibitors for suppression of the FLT3 mutation. The good news in this regard is the inhibitor we’ve been waiting for, targeting exactly FLT3 mutations, has been approved in the United States this week. The bad news is that the announced wholesale price, as of this moment, is even higher than expected.
4 октомври 2018
Първият етап на трансплантацията, включващ подготвителна терапия, трансфер на стволови клетки и първоначално възстановяване, премина успешно. През следващите месеци лечението на Иван в Лондон продължава, като целта е да се избегнат сериозни усложнения вследствие на трансплантацията или липсата на имунна система. Междувременно се надяваме, присадените клетки да вземат надмощие над старите. Ако всичко върви по план, следва година таргетна терапия с FLT3 инхибитори.

Цената на лечението дотук надхвърли 260 000 паунда, за събирането на които помогнаха заеми и вашите дарения. Остатъкът от трансплантационния цикъл плюс терапията с инхибитори се очаква да струват още около 200 000 паунда. Отново ще сме много благодарни на всеки, който може да помогне по един или друг начин.

October 4, 2018
The first stage of the stem cell transplantation consisting of conditioning therapy, stem cell transfusion and initial recovery finished successfully. In the coming months, Ivan’s treatment in London continues. The goal for him is to avoid serious complications due to the transplant itself or the lack of immune system. Meanwhile, we hope the engrafted stem cells will prevail over the old cells. If everything goes as planned, next step is a year of targeted therapy with FLT3 inhibitors.

The cost of treatment so far has exceeded £260,000 GBP. Your donations and additional loans have helped cover this huge amount. The remainder of the stem cell transplant cycle plus the inhibitor therapy is estimated to cost a further £200,000 GBP. Once again, we will be very grateful to anyone who can help, one way or another, to raise this money.

30 юли 2018
В момента Иван е по средата на цикъл консолидационна химиотерапия, който се очаква да завърши до 10-15 дни. Трансплантацията на стволови клетки е планирана за след около месец. Вече са събрани 54% от средствата нужни на този етап. Благодарим на всички за подкрепата. Надяваме се да продължавате да ни подкрепяте, кой както може.
July 30, 2018
Currently, Ivan is in the middle of a consolidation chemotherapy cycle, expected to end in 10-15 days. The stem cell transplantation is planned to happen in about a month. 54% of the funds needed for that stage have already been gathered. Thank you all for the support. We hope you will continue to support us as much as you can.
8 юли 2018
Отново добра новина: След втората, по-силна, химиотерапия Иван вече е в ремисия. Предстои консолидация, която да затвърди ремисията. Ако всичко е наред, след това идва ред и на трансплантацията на стволови клетки, последвана от дълго поддържащо лечение. Кампанията ни за събиране на средства продължава и отново искаме да благодарим на всички, които я подкрепят. Искаме да използваме случая за да благодарим на всички и за моралната подкрепа, която получаваме и която, вярваме, също допринася за постигането на добри резултати от лечението.
July 8, 2018
Good news again: After the second stronger chemotherapy, Ivan is now in a remission. A consolidation therapy is on its way in order to strengthen the effect of the remission. If everything is fine, a stem cell transplantation will take place followed by a long maintenance treatment. Our fundraising campaign continues and we want to thank everybody who supports it once again. We also want to use the opportunity and thank everyone for the moral support we receive, which we believe contributes to the achievement of good results of the treatment too.
21 юни 2018
До този момент са събрани около 40% от средствата. Много благодарим на всички дарители и на всеки помогнал за разпространението на сайта. Надяваме се, че с ваша помощ ще продължим да увеличаваме събраната сума, както и да се доближаваме все повече и повече към крайната цел да видим Иван отново здрав.
June 21, 2018
Up to this moment, 40% of the amount has been gathered. Many thanks to all donors and everybody who has helped spread the word about the website. We hope with your continued support we will be able to increase the gathered amount and will be coming closer and closer to the final goal of making Ivan healthy again.
12 юни 2018
Добра новина: Братът на Иван е напълно съвместим донор на стволови клетки, покриващ 10/10 критерия.
June 12, 2018
Good news: Ivan’s brother is a suitable stem cells donor match, covering 10/10 criteria.
11 юни 2018
За съжаление първата индукционна химиотерапия, проведена в България, не успя да доведе Иван до ремисия.

Поради спешността на ситуацията и невъзможността на болниците в Германия, с които семейството му първоначално се беше свързало, да организират незабавното му хоспитализиране, на 11 юни Иван беше приет в University College Hospital в Лондон, където ще се подложи на втора (по-силна) индукционна химиотерапия.

Това развитие, за съжаление, усложнява ситуацията, както и цялостното финансиране на лечението още повече. Искаме да изразим благодарността си към всички за досегашната и бъдеща подкрепа на каузата. Предстои да извървим дълъг и труден път, но знаем, че с ваша помощ скоро ще сбъднем мечтата на Моника да види баща си отново здрав, за което ви благодарим! Моля, не спирайте да подкрепяте кампанията по един или друг начин – от сега нататък ще имаме още по-голяма нужда от вашата подкрепа за да увеличим събраните средства.

June 11, 2018
Unfortunately the first chemotherapy treatment which Ivan underwent in Bulgaria did not get him into а remission.

Due to the urgency of the situation and inability of the hospitals in Germany which his family had initially contacted to organize Ivan’s hospitalization right away, on June 11th he was transferred to University College Hospital in London where he will undergo a second (stronger) induction chemotherapy.

This development, unfortunately, complicates the situation as well as the overall financing of the treatment even more. We would like to express our gratitude to everyone for their former and future contribution to the cause. We still have a long way to go but with every donation we’re getting a step closer to fulfilling Monika’s dream to see her father healthy. Thank you! Please, do not stop supporting the campaign one way or another – from now on, we will need your help to increase the fundraising proceeds even more than before.