30 юли 2018
В момента Иван е по средата на цикъл консолидационна химиотерапия, който се очаква да завърши до 10-15 дни. Трансплантацията на стволови клетки е планирана за след около месец. Вече са събрани 54% от средствата нужни на този етап. Благодарим на всички за подкрепата. Надяваме се да продължавате да ни подкрепяте, кой както може.
July 30, 2018
Currently, Ivan is in the middle of a consolidation chemotherapy cycle, expected to end in 10-15 days. The stem cell transplantation is planned to happen in about a month. 54% of the funds needed for that stage have already been gathered. Thank you all for the support. We hope you will continue to support us as much as you can.
8 юли 2018
Отново добра новина: След втората, по-силна, химиотерапия Иван вече е в ремисия. Предстои консолидация, която да затвърди ремисията. Ако всичко е наред, след това идва ред и на трансплантацията на стволови клетки, последвана от дълго поддържащо лечение. Кампанията ни за събиране на средства продължава и отново искаме да благодарим на всички, които я подкрепят. Искаме да използваме случая за да благодарим на всички и за моралната подкрепа, която получаваме и която, вярваме, също допринася за постигането на добри резултати от лечението.
July 8, 2018
Good news again: After the second stronger chemotherapy, Ivan is now in a remission. A consolidation therapy is on its way in order to strengthen the effect of the remission. If everything is fine, a stem cell transplantation will take place followed by a long maintenance treatment. Our fundraising campaign continues and we want to thank everybody who supports it once again. We also want to use the opportunity and thank everyone for the moral support we receive, which we believe contributes to the achievement of good results of the treatment too.
21 юни 2018
До този момент са събрани около 40% от средствата. Много благодарим на всички дарители и на всеки помогнал за разпространението на сайта. Надяваме се, че с ваша помощ ще продължим да увеличаваме събраната сума, както и да се доближаваме все повече и повече към крайната цел да видим Иван отново здрав.
June 21, 2018
Up to this moment, 40% of the amount has been gathered. Many thanks to all donors and everybody who has helped spread the word about the website. We hope with your continued support we will be able to increase the gathered amount and will be coming closer and closer to the final goal of making Ivan healthy again.
12 юни 2018
Добра новина: Братът на Иван е напълно съвместим донор на стволови клетки, покриващ 10/10 критерия.
June 12, 2018
Good news: Ivan’s brother is a suitable stem cells donor match, covering 10/10 criteria.
11 юни 2018
За съжаление първата индукционна химиотерапия, проведена в България, не успя да доведе Иван до ремисия.

Поради спешността на ситуацията и невъзможността на болниците в Германия, с които семейството му първоначално се беше свързало, да организират незабавното му хоспитализиране, на 11 юни Иван беше приет в University College Hospital в Лондон, където ще се подложи на втора (по-силна) индукционна химиотерапия.

Това развитие, за съжаление, усложнява ситуацията, както и цялостното финансиране на лечението още повече. Искаме да изразим благодарността си към всички за досегашната и бъдеща подкрепа на каузата. Предстои да извървим дълъг и труден път, но знаем, че с ваша помощ скоро ще сбъднем мечтата на Моника да види баща си отново здрав, за което ви благодарим! Моля, не спирайте да подкрепяте кампанията по един или друг начин – от сега нататък ще имаме още по-голяма нужда от вашата подкрепа за да увеличим събраните средства.

June 11, 2018
Unfortunately the first chemotherapy treatment which Ivan underwent in Bulgaria did not get him into а remission.

Due to the urgency of the situation and inability of the hospitals in Germany which his family had initially contacted to organize Ivan’s hospitalization right away, on June 11th he was transferred to University College Hospital in London where he will undergo a second (stronger) induction chemotherapy.

This development, unfortunately, complicates the situation as well as the overall financing of the treatment even more. We would like to express our gratitude to everyone for their former and future contribution to the cause. We still have a long way to go but with every donation we’re getting a step closer to fulfilling Monika’s dream to see her father healthy. Thank you! Please, do not stop supporting the campaign one way or another – from now on, we will need your help to increase the fundraising proceeds even more than before.